Op huidige offerte zijn onze Algemene Verkoops- en leveringsvoorwaarden van toepassing evenals de voorwaarden (Bijzondere voorwaarden) zoals opgenomen in huidige offerte. Mochten er tussen de Bijzondere Voorwaarden zoals opgenomen in deze offerte en onze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit deze Bijzondere Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden.

1. Prijzen: Zie offerte

De prijs zoals opgenomen in huidige offerte is inclusief levering, (montageonderdelen) en keuring door een erkende keuringsdienst op het door de Klant aangegeven adres en exclusief alle onvoorziene extra kosten die niet beschreven zijn in de offerte.

Betalingstermijnen:

Voor leien, platte daken en andere zal een toeslag berekend worden
Indien de klant het percentage verschuldigd op de dag van de installatie niet betaalt of betaald heeft, hebben wij het recht de “veiligheid” uit de omvormer mee terug te nemen tot na betaling.

 

2. Levering en montage/installatie:
2.1 Plaats Het Product zal door SPS (zelf of middels onderaanneming) geleverd, geïnstalleerd en aangesloten worden te .....................

2.2 Stabiliteitsstudie – Stedebouwkundige vergunning

A. Bij ondertekening van huidige offerte bevestigt de Klant expliciet dat de betreffende daken voldoende stabiel zijn teneinde de nodige panelen te dragen. SPS kan nooit verantwoordelijk zijn noch voor de uitvoering van enige stabiliteitsstudie noch voor enig gebrek in stabiliteit.

B. De Klant zal indien vereist voorafgaandelijk aan de bouw op zijn/haar kosten instaan voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning. Bij gebreke van het bekomen van deze vergunning zal de Klant aan SPS een vergoeding voor de gemaakte dossierkosten forfaitair begroot op 10% van het bedrag offerte verschuldigd zijn.

2.3 Installatie :

In onderling overleg tussen SPS en de Klant wordt een datum voor aanvang van de bouw vastgelegd, dewelke minstens binnen de twee maanden na het bekomen van de stedebouwkundige vergunning of ondertekening offerte dient te zijn, tenzij schriftelijk een langere termijn is afgesproken. De aanvang van de bouw van de fotovoltaïsche panelen/ PV-installatie zal nooit eerder plaatsvinden dan het moment waarop de betaling van 10% van de offerteprijs ontvangen is op rekening van SPS. SPS zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor vertragingen in de levering/installatie tengevolge van :  Laattijdige betaling door de Klant  Voortvloeiend uit veranderingen aangebracht door de Klant in de initiële opdracht.

2.4 Verbintenissen klant:

De klant is jegens SPS verantwoordelijk voor onderstaande punten, alle kosten (inclusief herkeuring) ten gevolge van onderstaande punten zijn ten laste van de klant :

a) Het voorzien van reservedakbekleding (min 1 Pan/paneel of 1 lei/paneel)

b) Bij tegelpannen moet de klant 25 pannen per paneel extra voorzien

c) de noodzakelijke en tijdige aansluitingen van alle inrichtingen, nutsvoorzieningen en/ of andere mogelijke voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product:

a. de aardingsweerstand dient 30 ohm of lager te zijn

b. de aardingsonderbreker dient aanwezig te zijn

c. zowel de verbinding tussen zekeringskast en aardingsonderbreker als tussen aardingsonderbreker en aarding dient te zijn uitgevoerd met een geel-groene aardingskabel met 16 mm2 doorsnede

d. De differentieel dient van het type A te zijn met gevoeligheid van 300 mA

e. De gebruikte kabelsectie in de zekeringskast van de klant dient conform AREI te zijn nl:

Amperage aansluiting Kabelsectie (mm2)
63 Ampere 10 mm2
40 Ampere 6 mm2
25 Ampere 4 mm2

 

d) Indien er een omvormer met internetaansluiting werd voorzien dient de klant een werkende internetaansluiting te voorzien waarbij er minstens 1 RJ45 aansluiting is voorzien voor de omvormer of voldoende wifi dekking. Afhankelijk van wat het toestel vereist.

 

e) Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Klant in ieder geval voor eigen rekening en op eigen risico dat:  het personeel van SPS en/of haar onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien SPS dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Klant heeft medegedeeld.  de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.  de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.  alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde de montage/installatie werkzaamheden conform de toepasselijke overheidsvoorschriften te kunnen voldoen.

f) De Klant dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van SPS of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege SPS geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de Klant SPS hiervan tijdig in kennis te stellen.

g) De Klant verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst.

h) De klant verklaart zelf te zorgen voor aanmelding bij netbeheerder Schade, kosten, en bijkomende uurlonen (ten gevolge van veroorzaakte wachttijden) die ontstaan zijn doordat aan de in artikel 2.4 gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Klant. Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden, alsmede door gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.

2.5 Keuring

De PV-installatie dient vooraleer ze in gebruik genomen wordt, door een erkend extern keuringsorganisme gekeurd te worden. SPS zal hier de opdracht toe geven.

2.6 24h overzetdaken/dak op dak systemen De klant is op de hoogte dat het installeren van een PV installatie op een 24u overzetzak/dak op dak systeem kan leiden tot vervorming van de dakplaten. SPS kan onmogelijk aansprakelijk gesteld worden voor de schade ten gevolgen van deze vervorming.

2.7 Bekabeling Tenzij expliciet anders is overeengekomen tijdens de opmaak van de offerte worden de kabels tussen de zonnepanelen en omvormer via de gevel naar binnen geleid

2.8 Veiligheidscoördinatie Alle kosten die gepaard gaan met het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (P.B.M) zijn altijd in onze offerte inbegrepen. Alle extra kosten die voortvloeien uit de toepassing van het KB van 25.01.2001 betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen (veiligheidscoördinatie) zijn niet in onze prijzen inbegrepen en worden afzonderlijk gefactureerd. 3. Garantie 3.1 In beginsel geldt voor door SPS geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. (De door de leverancier gegeven garantiebepalingen kunnen op de website van de leverancier bekeken worden of kunnen door de Klant bij SPS opgevraagd worden.)  5 Jaar fabrieksgarantie op omvormers  2 Jaar fabrieksgarantie op de omvormer  10 Jaar fabrieksgarantie op de zonnepanelen van fabrikant 3.2 SPS geeft 2 jaar garantie op de werken 3.3 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:  Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;  Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van SPS of de fabrikant zijn verricht;  Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;  Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid. 3.4 Wanneer er voor het achterhalen en/of herstellen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten en/of herstellingskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Klant. SPS streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Klant niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

4. Aansprakelijkheid :

4.1 SPS is enkel aansprakelijk voor de correcte uitvoering van de contractueel overeengekomen opdrachten.

4.2 De Klant is gehouden SPS te vrijwaren van enige aanspraak die derden in navolging van de uitvoering van de overeenkomst tegen SPS zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Klant dienen te komen.

4.3 SPS kan onmogelijk aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ontstaan ten gevolge van werkzaamheden en/of wijzigingen door de Klant of derden uitgevoerd aan de geleverde en geïnstalleerde producten.

4.4 In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan SPS enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout.

4.5 SPS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke andere schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, voortvloeiend uit het oneigenlijke gebruik van de Producten.

4.6 Behoudens indien dit in strijd zou zijn met de toepasselijke wetgeving, is de aansprakelijkheid van SPS beperkt tot hetgeen gedekt wordt in de door haar afgesloten verzekeringspolissen. Geen schadevergoeding kan van SPS gevorderd worden voor schade die niet gedekt wordt door deze polissen of die de verzekerde bedragen overschrijdt. De hierna volgende artikels wijken niet van dit beginsel af. In geval van zware fout van SPS heeft de Klant een verhaal tegen SPS in de mate dat zij hiervoor verzekerd is. In geval van zware of intentionele fout (bedrog) van een personeelslid van SPS heeft de Klant, naast zijn direct verhaal op het personeelslid in fout, een verhaal op SPS in de mate dat zij hiervoor verzekerd is.

De volgende bedragen zijn gedekt:

Lichamelijke schade : 1.500.000,00 Euro per schadegeval

Materiële schade : 250.000,00 Euro per schadegeval ( kopie van onze polis kan bij SPS schriftelijk opgevraagd worden)

Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding dient de Klant elk schadegeval schriftelijk binnen de 8 werkdagen na de vaststelling ervan aan SPS te melden.

In geval van schade zal de Klant volledig en voldoende bewijs dienen te leveren dat de schade ontstaan is door een fout van SPS en het juiste bedrag van de geleden schade zal aangegeven worden. Indirecte schade wordt nooit vergoed.

Noch de ene, noch de andere partij is verantwoordelijk voor de tijdelijke schorsing ten gevolge van overmacht van de contractueel overeengekomen opdrachten.

5 Rechten – Verbintenissen SPS:

5.1. SPS houdt zich het recht voor om op eender welk moment wijzigingen inzake de uitvoering, materiaalkeuze en -samenstelling, profilering evenals alle andere wijzigingen op grond van beschikbaarheid, technische vooruitgang of andere reden door te voeren mits aanpassing prijs en informeren klant. SPS behoudt zich het recht het wattage van de panelen op elk moment te verhogen. De meerkost wordt hiervoor aanvaard door de klant, behoudens ingeval van schriftelijke melding bij aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na melding . Indien de klant niet akkoord gaat, behoudt SPS zich het recht voor het aantal panelen te verminderen.

5.2 Advies geven wij naar ons beste weten op basis van onze ervaringen doch met uitsluiting van elke aansprakelijkheid.

5.3 Indien SPS een bepaalde tekortkoming/gebrek van of aan de levering of installatie dient te verhelpen, heeft zij de keuze om ofwel de levering of installatie te vervangen door een gelijkaardig product of de nodige herstelling uit te voeren. De Klant dient aan SPS in dergelijk geval voor de hiervoor nodige tijd en de vrije toegang te verlenen tot de locatie waar deze herstellings-vervangingswerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden. Wanneer dit geweigerd wordt, is SPS van alle aansprakelijkheid wegens tekortkoming vrijgesteld.

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN SPS I. VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ALLE KLANTEN / OPDRACHTGEVERS:

1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de NV Solar Power System ( SPS), met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 246 , Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0661.661.546 en haar klant c.q. opdrachtgever. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke overeenkomst.

2. De klant/opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en er alle bedingen van te hebben aanvaard behoudens wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten afkomstig van de klant c.q. opdrachtgever, zijn alleen van toepassing wanneer deze door SPS tevoren zijn aanvaard blijkens een schriftelijke bevestiging.

4. Al onze offertes zijn vrijblijvend en binden ons als dusdanig niet. Orders van een klant binden ons evenmin. Tussen SPS en de klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening door SPS van een orderbevestiging of enige andere schriftelijke overeenkomst. Behoudens anders voorzien bedraagt de geldigheidsduur van een offerte één Maand.

5. De aangekochte goederen zullen door SPS (zelf of middels onderaanneming) geleverd, geïnstalleerd en aangesloten worden op het door de klant aangegeven adres en op het tussen partijen overeengekomen tijdstip.

6. De klant is verplicht de door SPS geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en SPS op het afgesproken tijdstip toe te laten tot installatie van de goederen over te gaan.

7. Indien levering en installatie bij de klant niet mogelijk was op het overeengekomen tijdstip, draagt de klant alle kosten en schade geleden door SPS tgv de mislukte levering. ( kosten transport, kosten verloren werkuren ....) Dit is niet van toepassing indien de levering niet mogelijk was door omstandigheden buiten de wil van de klant.

8. Bij een mislukte levering draagt de klant de kosten voor een nieuwe verzending. Een nieuwe verzending van de goederen is pas mogelijk nadat de klant de kosten hiervoor aan SPS heeft betaald. Indien deze kosten binnen een termijn van tien dagen na verzoek van SPS niet werden betaald, heeft SPS het recht doch niet de plicht om de overeenkomst te annuleren. In dit geval betaalt SPS het reeds betaalde voorschot aan de klant terug, met afhouding van de kosten voor de mislukte levering en de verder voorziene annulatievergoeding . Indien het reeds betaalde voorschot kleiner is dan de door mislukte levering gemaakte kosten en annulatievergoeding zal SPS het saldo bijkomend aan de klant/opdrachtgever factureren.

9. Al onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldag dewelke uitdrukkelijk werd overeengekomen tussen partijen. Indien geen betalingstermijn schriftelijk werd overeengekomen zijn onze facturen betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

10. Indien de bijzondere voorwaarden aan de klant/opdrachtgever toelaten de uitstaande bedragen in verschillende termijnen te betalen, zal de klant/opdrachtgever indien hij één van de termijnen niet naleeft, het voordeel verliezen van de gespreide betalingen en wordt het volledige uitstaande bedrag onmiddellijk opeisbaar, met inbegrip van de conventionele intresten en schadebeding.

11. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag volgens de wettelijke rentevoet vermeerderd met 5% zonder dat de interest lager kan zijn dan 10% per jaar en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de klant on geval van niet-tijdige betaling van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een van 50 €, onverminderd het recht van SPS om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs va hoger werkelijk geleden schade.

12. Behoudens andersluidende schriftelijk overeenkomst is de in artikel 11 bepaalde forfaitaire schadevergoeding tevens van toepassing bij toekenning van termijnen van respijt of afbetalingstermijnen.

13. De eigendom van de verkochte goederen zal pas worden overgedragen de klant/opdrachtgever na de volledig voldoening door de klant/opdrachtgever van al hetgeen als tegenprestatie van de door SPS geleverde en geïnstalleerde goederen verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of vernietiging van de verkochten goederen integraal worden gedragen door de klant/opdrachtgever vanaf het moment dat het verkocht aan hem/haar werd geleverd.

14. Tot het ogenblik dat de eigendom van de verkochte goederen effectief aan de klant/opdrachtgever is overgedragen, (i) is het de klant/opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht;(ii) zal de klant/opdrachtgever op de geleverde goederen eent eken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van SPS. De klant/opdrachtgever verbindt zich ertoe om SPS onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd.

15. Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest per aangetekend schrijven en binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen door de koper c.q. opdrachtgever geschieden. Indien de koper c.q. opdrachtgever verzuimt de goederen in ontvangt te nemen begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan vanaf de ontvangst van de factuur.

16. Onverminderd de ons toekomende rechten, hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst te onzer keuze op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijke te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

17. Al de door ons ontworpen modellen schetsen, grafische ontwerpen, tekeningen, schikkingen, software enz. welke ook de gebruikte techniek mag wezen, zijn uitsluitend onze eigendom en mogen noch nagemaakt noch geproduceerd worden behoudens onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

18. Op alle met ons gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing, alsmede de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen; Voor ieder geschil zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

II. ARTIKELEN VAN TOEPASSING OP HANDELAARS ( B2B)

19. Al onze prijzen worden steeds vermeld exclusief BTW en zonder leverings- en installatiekosten, die behoudens wanneer anders voorzien, niet begrepen zijn in de verkoop en het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke facturatie op grond van de plaats van de levering en duur installatie.

20. Leveringstermijnen worden enkel aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering de goederen in ontvangst te nemen.

21. Ingeval van annulering van de bestelling of overeenkomst door de koper c.q. opdrachtgever zijn wij zonder meer gerechtigd schadeloosstelling te vorderen van tenminste van 25% van het algehele bedrag van de overeenkomst of bestelling, tenzij de geleden schade en/of te lijden schade van welke aard dan ook dit percentage te boven gaat. In dat geval zijn wij gerechtigd volledige schadeloosstelling te vorderen, onverminderd ons recht ook nakoming van de overeenkomst te vorderen, al dan niet gekoppeld aan een schadevergoedingsactie.

III. ARTIKELEN VAN TOEPASSING ENKEL OP CONSUMENTEN (B2C)

22. De klant/opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat hij/zij voor het aangaan van enige verbintenis met SPS door deze op de hoogte werd gebracht van deze algemene voorwaarden en de implicatie ervan en dat hij/zij deze uitdrukkelijk aanvaard heeft.

23. Al onze prijzen worden steeds vermeld exclusief BTW met leverings- en installatiekosten, die behoudens wanneer anders voorzien, niet begrepen zijn in de verkoop en het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke facturatie op grond van de plaats van de levering en duur installatie. De overeengekomen prijs in de offerte zal uiteindelijk steeds weergegeven worden berekend met BTW en leverings-en transportkosten.

24. Leveringstermijnen worden enkel aangegeven bij wijze van inlichting. Behoudens in geval de abnormale late levering te wijten is aan overmacht of aan de klant zelf, heeft de klant bij abnormale vertraging in de levering echter het recht om de koop per aangetekende schrijven en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat SPS nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van één ( 1) maand nadat SPS hiertoe door de klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalsmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.

25. Ingeval van annulering van de bestelling of overeenkomst door de koper c.q. opdrachtgever zijn wij zonder meer gerechtigd schadeloosstelling te vorderen van tenminste van 25% van het algehele bedrag van de overeenkomst of bestelling, tenzij de geleden schade en/of te lijden schade van welke aard dan ook dit percentage te boven gaat. In dat geval zijn wij gerechtigd volledige schadeloosstelling te vorderen, onverminderd ons recht ook nakoming van de overeenkomst te vorderen, al dan niet gekoppeld aan een schadevergoedingsactie.

26. Ingeval van annulering van de bestelling of overeenkomst door SPS is de koper c.q. opdrachtgever zonder meer gerechtigd schadeloosstelling te vorderen van 25% van het algehele bedrag van de overeenkomst of bestelling.

KIES VOOR EEN BETER RENDEMENT EN VRAAG UW OFFERTE AAN

Betaalbare en hoogwaardige zonnepanelen met 10 jaar garantie!